Όροι χρήσης του ιστοτόπου

Οι κάτωθι όροι ρυθμίζουν τις σχέσεις της Varia Lecto , ως ιδιοκτήτριας του παρόντος δικτυακού τόπου, και των επισκεπτών/χρηστών του, τους οποίους καλούνται οι τελευταίοι να διαβάσουν προσεκτικά και να επισκεφθούν τον ιστότοπο μόνον εφόσον τους αποδέχονται πλήρως. Ως εκ τούτου, τεκμαίρεται αποδοχή των κάτωθι όρων σε περίπτωση χρήσης του ιστοτόπου. Οι παρόντες όροι χρήσης δύνανται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, συνεπώς οι επισκέπτες/χρήστες θα πρέπει να επισκέπτονται τακτικά την παρούσα σελίδα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις που προκύπτουν στους όρους χρήσης.

Πνευματικά δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται από τον παρόντα δικτυακό τόπο ανήκουν αποκλειστικά στη Varia Lecto, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της και προστατεύονται από τη σχετική κείμενη νομοθεσία. Απαγορεύεται ρητά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Varia Lecto η οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή και αντιγραφή με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου, με εξαίρεση την εκτύπωση ιστοσελίδων και του περιεχομένου τους, εφόσον προορίζονται για προσωπική χρήση του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου.

Συμπεριφορά χρηστών

Οι επισκέπτες/χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου που ρυθμίζουν τη χρήση του διαδικτύου. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα δικτυακό τόπο ή στο δίκτυο γενικότερα, από πράξεις απορρέουσες από κακή ή αθέμιτη χρήση των σελίδων ή υπηρεσιών του από τους επισκέπτες/χρήστες του, βαραίνει αποκλειστικά τους τελευταίους οι οποίοι υποχρεούνται στην αποζημίωση της Varia Lecto για κάθε τυχόν θετική και αποθετική ζημία.

Αποποίηση ευθύνης

Η Varia Lecto δεν εγγυάται ότι ο παρών δικτυακός τόπος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή υπηρεσία περιλαμβάνεται σε αυτόν, θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή σφάλματα. Επιπλέον, δεν εγγυάται πως τόσο ο παρών ιστότοπος όσο και οι εξυπηρετητές (servers) των οποίων κάνει χρήση για την μετάδοση των πληροφοριών και των υπηρεσιών της, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η Varia Lecto δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε είναι σε θέση να επηρεάσει το περιεχόμενο δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν οι σύνδεσμοι (links) και επομένως τυχόν προβλήματα ή ζημίες που ήθελε προκύψουν από τη χρήση τους βαρύνουν αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες των εν λόγω συνδέσμων.

Όροι διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων
(αρθρ.11 και 1 ν. 2472/1997 και Κανον. Πράξη 1/1999 ΑΠΔΠΧ)

Η εταιρεία Varia Lecto , η οποία εδρεύει στην Αθήνα οδός Ομήρου αριθ. 50 τηλ. 2103234380, email: info@varialecto.gr(εφεξής: Υπεύθυνος Επεξεργασίας) τηρώντας τις διατάξεις των αρθρ. 11 και 1 του νόμου 2472/1997 και τις υπ’ αριθ. 408/1998 και 1/1999 Κανονιστικές Πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), προβαίνει στην ενημέρωση των πελατών της (υποψηφίων και υφισταμένων), των συναλλασσόμενων με αυτήν προσώπων και γενικά των καταναλωτών (εφεξής Υποκείμενα) για τα ακόλουθα:

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας τηρεί αρχείο μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων τα οποία συλλέγει από τους ίδιους τους χρήστες – επισκέπτες του ιστοτόπου, οι οποίοι και τα χορηγούν και συναινούν στην επεξεργασία αυτών. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας αφορούν στα στοιχεία αναγνώρισης των υποκειμένων (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Α.Φ.Μ. κλπ) και στην εκπαίδευσή τους (επαγγελματική και ακαδημαϊκή δραστηριότητα, επαγγελματική ειδίκευση κλπ.).

Σκοποί επεξεργασίας: Οι σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως αυτοί προβλέπονται από την ΑΠΔΠΧ, είναι η προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών (marketing), η διαχείριση του πελατολογίου και των δεδομένων των προμηθευτών μας (πελατολόγιο-προμηθευτές), καθώς και οι δημόσιες σχέσεις και βοηθητικές λειτουργίες.
Αποδέκτες: Τα δεδομένα που συλλέγονται δεν ανακοινώνονται ούτε διατίθενται περαιτέρω σε τρίτους.
Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται αποκλειστικά από τη Varia Lecto η οποία εδρεύει στην Αθήνα οδός Ομήρου αριθ. 50 τηλ. 2103234380, info@varialecto.gr.

Δικαιώματα υποκειμένων: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει αναφορικά με τα δεδομένα που το αφορούν τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 11 και 12 του νόμου 2742/1997 περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και ειδικότερα το δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρο 11), το δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 12) και το δικαίωμα αντίρρησης (άρθρο 13). Ειδικότερα, κάθε υποκείμενο έχει το δικαίωμα να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, να ζητεί και να λαμβάνει πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν και την προέλευσή τους, τους σκοπούς και τους αποδέκτες της επεξεργασίας, την εξέλιξη της επεξεργασίας, τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, εφόσον υφίσταται τέτοια, τη διόρθωση, διαγραφή ή δέσμευση των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία αντίκειται στις ισχύουσες διατάξεις, την κοινοποίηση της προαναφερθείσας διόρθωσης κλπ. σε 3ους στους οποίους έχουν ανακοινωθεί τα δεδομένα, εφόσον αυτό δεν είναι αδύνατο ή δεν προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες. Κάθε υποκείμενο έχει επίσης δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που το αφορούν. Εξάλλου είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή η ανάκληση της συγκατάθεσης του υποκειμένου για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

Τέλος, κάθε υποκείμενο έχει το δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας που προβλέπεται στο άρθρο 14 του ν. 2742/1997.

Η εταιρία Varia Lecto μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της Varia Lecto ,για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/ χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/ χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης.

Ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Οι παρόντες όροι υπόκεινται στις διατάξεις του νόμου 2492/1997. Συνεπώς, σε περίπτωση τροποποίησης του ως άνω νόμου ή άλλων συναφών νομοθετημάτων οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων δύνανται να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Ως εκ τούτου οι χρήστες οφείλουν να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, άλλως συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Η εταιρεία varia lecto συμμορφώνεται απόλυτα με τις υποχρεώσεις της για την προστασία των προσωπικών δεδομένων όπως αυτές προβλέπονται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Σε περίπτωση οποιασδήποτε απορίας μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 2103234380 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@varialecto.gr

Που Διαβιβάζουμε τα Δεδομένα

Η Varia Lecto δεσμεύεται πως δεν θα δώσει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους με Εξαίρεση :
1. Τρίτες εταιρίες που η Varia Lecto διατηρεί συνεργασία σε επίπεδο Ηλεκτρονικής Προβολής και Marketing Ενεργειών και αναλαμβάνουν το τεχνικό μέρος της αποστολής των Ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή Διαφημιστικού Υλικού που παραλαμβάνετε.
2. Συνεργαζόμενες εταιρίες Διανομής και Διακίνησης εμπορευμάτων με σκοπό την ορθή μεταφορά και παραλαβή των παραγγελιών σας.

Στις περιπτώσεις αυτές η Varia Lecto παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας και όπου απαιτείται υπογράφει σύμβαση προκειμένου να διασφαλίζεται πως η επεξεργασία εκτελείται σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ε.Ε περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και πως ο καθένας μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που του δίδονται από το νομικό πλαίσιο.

Λόγοι Επεξεργασίας Δεδομένων

Για τους παρακάτω λόγους η εταιρία Varia Lecto συλλέγει και επεξεργάζεται τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά σας δεδομένα έτσι ώστε να μπορεί να σας προσφέρει μία σύγχρονη , γρήγορη και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση.

  1. Εκτέλεση των Παραγγελιών σας.
  2. Αποστολή Newsletter Διαφημιστικού – Ενημερωτικού Χαρακτήρα.
  3. Αποστολή Προσφορών, Ενημερώσεων και Εξατομικευμένης επικοινωνίας μέσω Email, SMS, Social Media
  4. Δημιουργία Λογαριασμού Μέλους
  5. Εξατομικευμένη Επικοινωνία και Εξυπηρέτηση.
  6. Έρευνες Ικανοποίησης Πελατών.
  7. Διεύρυνση Δυνατοτήτων Ενημέρωσης, πληροφόρησης Πελατών και εμπειρίας πλοήγησης στο Ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Δικαιώματα που έχετε σχετικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Οποιαδήποτε στιγμή έχετε την δυνατότητα να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας επιλέγοντας το Κουμπί Unsubscribe που θα βρείτε σε κάθε επικοινωνία ή στέλνοντας Email στο info@varialecto.gr ή καλώντας μας στο 2103234380 ή ακόμη και με την επίσκεψη σας στα γραφεία μας, Ομήρου 50, Κολωνάκι.

Επίσης οποιαδήποτε στιγμή έχετε δικαίωμα πρόσβασης, τροποποίησης ή και διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων μέσω της πρόσβασης σας στην Ιστοσελίδα μας, μέσω αποστολής email στο info@varialecto.gr ή ακόμη και καλώντας μας στο 2103234380.